Disclaimer voor Leervissen.nl

Leervissen.nl verleent u hierbij toegang tot Leervissen.nl.
Leervissen.nl publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Leervissen.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op Leervissen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Leervissen.nl spant zich in om de inhoud van Leervissen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op Leervissen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Leervissen.nl.
In het bijzonder zijn alle prijzen op Leervissen.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op Leervissen.nl. Leervissen.nl oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op Leervissen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Leervissen.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Leervissen.nl. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Leervissen.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van Leervissen.nl over te nemen op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.